TERMES GENERALS

HARD AND MORE SCP (d’ara endavant, la Web) és un lloc web propietat de HARD AND MORE SCP, d’ara endavant EL PROPIETARI, amb CIF/NIF núm.: J63958201 i domicili social en: Carrer Nostra Senyora De la Mercè, 19, C.P. 08788 – Vilanova del Camí (Barcelona).

L’accés, reproducció i ús dels serveis de la Web requereix l’acceptació prèvia de les Condicions d’Ús vigents a cada moment; EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar aquestes Condicions quan el consideri oportú, mitjançant la publicació del nou text en la Web.

És responsabilitat de l’usuari conèixer les Condicions d’Ús abans d’accedir als productes i serveis de la Web; en cas de no estar conforme amb aquestes, li preguem, s’abstingui d’utilitzar-la.

PROPIETAT

La Web és una obra composta de diversos elements integrats i inseparables (text, il·lustracions, fotografies, imatges animades, vídeos, programes d’ordinador, inclosos els codis html del lloc web, etc.), la Propietat Intel·lectual Del qual li correspon al PROPIETARI, excepte en el referent a aquells materials obtinguts sota llicència de tercers.

EL PROPIETARI i els seus llicenciadors retenen en tot moment la Propietat Intel·lectual sobre la Web i sobre els diferents elements que la componen, individualment considerats, en totes les còpies que es realitzin (qualsevol que sigui el suport al qual s’incorporin), concedint sobre els mateixos únicament els drets d’ús que més endavant es descriuen. Qualsevol dret que no sigui expressament cedit s’entén reservat.

A més de l’anterior, EL PROPIETARI és responsable de la selecció, disseny de l’estructura i disposició dels continguts de la Web, així com qui ha pres la iniciativa i assumit el risc d’efectuar les inversions substancials orientades a l’obtenció, digitalització i presentació d’aquesta, corresponent-li, per tant, la protecció que l’article 12 i el Títol VIII del Llibre II de la Llei de Propietat Intel·lectual pugui concedir sobre el lloc web, considerat com una base de dades.

EL PROPIETARI és també l’únic amo del disseny i imatge gràfica de la Web, reservant-se les accions legals pertinents que li poguessin correspondre contra les persones que realitzin imitacions o usos deslleials d’aquest.

CONTINGUTS WEB I DESCÀRREGUES. USOS PERMESOS I PROHIBITS.

Està permesa:

• La navegació per la Web, és a dir, l’accés i visualització de la mateixa en un dispositiu, quedant autoritzada qualsevol reproducció temporal o accessòria, sempre que la mateixa no sigui voluntària i formi part integrant i essencial del procés tecnològic de transmissió. La navegació per determinades seccions de la Web requereixen el previ registre.
• Beneficiar-se (previ registre), dels serveis i avantatges prestats pel PROPIETARI a través de la Web als seus usuaris, en les condicions que s’assenyalin expressament en les diferents seccions.

Queda terminantment prohibit:

• Qualssevol operacions respecte de la Web, els seus continguts, els productes descarregats i les còpies de tots ells que siguin contràries a la Llei, els bons costums i la bona fe.
• Qualsevol utilització fora de l’àmbit personal i privat, especialment aquelles que tinguin finalitats comercials o professionals, inclòs l’enviament de publicitat o missatges i la recopilació i tractament de dades de tercers.
• Qualsevol tipus d’extracció, comunicació pública i/o transmissió, total o parcial, per qualsevol mitjà, fora de l’àmbit privat d’ús permès i, especialment, la seva incorporació a qualsevol altra obra, incloses pàgines web, col·leccions o bases de dades. S’exceptua d’aquesta prohibició la publicació en mitjans de comunicació dels materials susceptibles de descàrrega de la secció Sala de Premsa.
• La remoció, ocultació o falsejament dels avisos i advertiments sobre la Propietat Intel·lectual o Industrial de la Web o de qualsevol dels productes facilitats a través d’aquesta.
• Les operacions i activitats expressament prohibides en qualssevol altres seccions d’aquestes Condicions Generals i, en general, qualsevol que pugui perjudicar el normal funcionament de la Web, a altres usuaris o a qualsevol tercer.

LINKS A la WEB

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervínculos amb la Web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca del PROPIETARI, de la Web o de qualsevol de les persones i productes a què es faci referència en aquesta. En l’establiment de vincles amb la Web queda expressament prohibida la utilització de tècniques que impliquin confusió sobre la identitat i propietat dels continguts, tals com el framing o unes altres.

Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directa o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal.

Així mateix, queda expressament prohibit l’establiment de links amb finalitats mercantils.

En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets de la Web, sense el consentiment previ i exprés del PROPIETARI

En cap cas podrà entendre’s que els vincles a la Web des de pàgines o llocs web de tercers impliquen relacions del PROPIETARI amb els titulars d’aquests, ni implica suport, patrocini o cap recomanació del PROPIETARI sobre aquests, per la qual cosa EL PROPIETARI no serà responsable en absolut respecte del seu contingut i licitud.

CONTINGUTS I COMPORTAMENT DE L’USUARI

Com a client o usuari de la Web, Vostè es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través de la mateixa i a no emprar-los per a:

  1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics del PROPIETARI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  4. Difondre continguts que atemptin contra la imatge i reputació del PROPIETARI o de tercers.
  5. Atemptar contra els drets de Propietat Intel·lectual, Industrial, d’imatge, honor o uns altres que corresponguin al PROPIETARI o a tercers.

EL PROPIETARI tindrà plena llibertat de decisió sobre si les col·laboracions i missatges són finalment publicades en la Web o no, quedant facultada per a retirar-los quan estimi oportú.

La infracció de qualsevol de les normes contingudes en aquestes Condicions d’ús i molt especialment, d’el que es preveu en la present clàusula, facultaran al PROPIETARI per a donar-li de baixa de forma immediata com a usuari o subscriptor de la Web.

FORMES DE PAGAMENT

TERMINIS DE LLIURAMENT

DESISTIMENT

El client disposa de catorze dies naturals des de la recepció de la comanda per a desistir voluntàriament de la seva compra, sense cap penalització i sense indicació dels motius. En cas que el consumidor i usuari vulgui desistir de la compra del producte o contractació del servei, podrà utilitzar el formulari de desistiment (aquest formulari ho podrà trobar en la pàgina següent) per a comunicar la seva decisió al venedor o prestador del servei.

S’haurà de retornar la compra amb tots els seus productes. En tot cas, per motius d’higiene els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar, en el seu embalatge i precinte original i amb tots els seus accessoris.

El client haurà d’assumir els costos de l’enviament per devolució. No s’acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts.

El client serà responsable que, tant el producte com el seu embalatge, arribi en perfecte estat, sent necessari empaquetar els articles de forma adequada, a fi d’evitar una possible deterioració durant el transport.

Una vegada rebut el paquet de devolució, verificarem el seu estat i en el moment en què comprovem que tant els articles retornats, com els possibles accessoris, mostres, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, li enviarem al client un correu electrònic per a notificar-li de l’aprovació o rebuig del seu reemborsament.

El reemborsament de tots els pagaments rebuts per la compra, inclosos les despeses de lliurament es realitzarà dins dels 14 dies naturals següents al desistiment.
El reemborsament serà processat a través del mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial.
Ens reservem el dret a retenir el reemborsament fins a haver rebut els productes o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.
No realitzarem el reemborsament si el producte ha estat utilitzat.

FORMULARI DE DESISTIMENT

– A l’atenció de (aquí haurà d’inserir el nom de l’empresa, adreça completa i, si disposa d’ells, el número de telèfon, fax i correu electrònic):
– Per la present li comunico/comuniquem() que desisteixo del meu/desistim del nostre() contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei().
– Demanat el/sol·licitat el dia().
– Nom i domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.
– Data i signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Per a sol·licitar un canvi de producte, el client ha de contactar amb atenció al client dins dels 14 dies naturals posteriors a la recepció de la comanda.

Per raons de salut i higiene no s’acceptaran productes que hagin estat desprecintados o utilitzats després del lliurament, de tal manera que hauran d’estar en perfecte estat i en les mateixes condicions en les quals van ser rebuts.

En cas que el client rebi un producte equivocat o en mal estat, o en cas de pèrdua o danys de productes per part de l’empresa de transport, el client podrà sol·licitar la seva devolució i/o reposició, en el termini de dos mesos des del lliurament d’aquest. En tal cas, ens comprometem a assumir els costos d’enviament de la devolució, ens encarregarem de recollir el producte defectuós i/o restituir el producte que manca per un altre producte idèntic sense cost addicional per al client.

En cas de devolucions, les despeses d’enviament i recollida correran per compte del client. No s’acceptaran en cap cas enviaments a ports deguts.

En cas que el producte a canviar tingui un preu major a l’anteriorment comprat, el client haurà d’abonar la diferència del valor. Si per contra, el nou producte té un preu menor a l’anteriorment comprat, no es retornarà la diferència de l’import en efectiu, sinó que es realitzarà en forma de xec regalo per a utilitzar en la seva pròxima compra.

Per a gestionar qualsevol tipus de devolució o canvi de productes comprats en www.hardandmore.com el client ha de posar-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció al Client per mitjà del correu electrònic: informatica@hardandmore.com o bé a través del telèfon 938061358, l’horari del qual d’atenció al públic és de: Dilluns a divendres de 10:00h a 13:30h y 17:00h a 20:30h, els dissabtes de 10:00h a 13:30h.

El client haurà d’indicar-nos el número de comanda i li direm exactament tots els passos a seguir.

L’informem també que no acceptarem canvis o devolucions que no hagin estat prèviament comunicats per les vies indicades.

CANCEL·LACIONS

El client podrà cancel·lar la comanda sense cap càrrec i sense aportar cap raó, havent de contactar al més aviat possible amb atenció al client en el telèfon: 938061358, o a través de la següent adreça de correu electrònic: informatica@hardandmore.com.

Si la comanda no ha sortit dels nostres magatzems, el cancel·larem sense problema, però si la comanda ja està de camí, haurem d’esperar a rebre’l de tornada i una vegada confirmada la recepció d’aquest, es retornarà l’import del producte menys les despeses d’enviament i la devolució serà portada en la mateixa forma de pagament utilitzat en la compra.

PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractats conformement a el que s’estableix en la Política de Privacitat. En fer ús d’aquesta pàgina web es consent el tractament d’aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

MODIFICACIONS

EL PROPIETARI es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en la Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

Encara que EL PROPIETARI posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d’errors la informació continguda en la Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada al dia. Tampoc està garantida l’obtenció de cap resultat o fi concreta, per la qual cosa l’accés i utilització de la Web, és d’exclusiva responsabilitat dels usuaris i clients.

ACCIONS LEGALS

EL PROPIETARI perseguirà l’incompliment d’aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda de la Web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciadors, especialment els de Propietat Intel·lectual i Industrial, exercitant totes les accions, civils i penals, que li puguin correspondre en Dret.

El lloc web www.hardandmore.com utilitza cookies pròpies i de tercers per a recopilar informació que ajuda a optimitzar la seva visita a les seves pàgines web. No s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Vostè pot permetre el seu ús o rebutjar-lo, també pot canviar la seva configuració sempre que ho desitgi. Trobarà més informació en la nostra Política de Cookies., més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies